Skip to content Skip to footer

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde revize

Ticaret Bakanlığının yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha verimli işlemesini sağlamaya yönelik düzenlemelerini içeren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gümrük müşavirinin tespit ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren mevcut yetki belgeleri, gerçek kişinin ad ve soyadında değişiklik olması ve ortağı bulunduğu tüzel kişiye ait vergi numarası veya ticaret unvanı bilgilerinde değişiklik gerçekleşmesi halinde belge süresinin dolması beklenmeksizin yenilenebilecek.

VE İSTENENLER…

Yetki belgesinin değiştirilebilmesi için istenilen belgelere ek olarak, duruma göre tüzel kişi ortaklığına girdiğini, ortaklıktan ayrıldığını veya yeni bir ortaklığa girdiğini gösteren “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi” örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ya da örneği ile anonim şirketler için tescile esas ortaklık yapısını gösteren ortaklık kurulu kararı ya da noter onaylı pay defteri örnekleri ile birlikte Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekecek. Yetki belgesini iade eden gümrük müşavirine de bir yıl yetki belgesi verilmeyecek.